Kuisheid

Kuisheid is een begrip dat door de aardemensen zo ongelofelijk is vernauwd, dat van de werkelijke betekenis in het geheel niets overbleef; het werd zelfs met geweld op een verkeerd spoor getrokken, wat tot natuurlijk gevolg moest hebben, dat dit verbuigen veel mensen nodeloos bedrukte en zelfs heel vaak onuitsprekelijk leed berokkende.

Vraag waar u wilt wat kuisheid is, u zult overal als antwoord het begrip van lichamelijke ongereptheid in de een of andere vorm uitgelegd krijgen, in ieder geval komt de opvatting van de aardemensen uiteindelijk hierop neer.

Dit getuigt zo duidelijk van de beperkte manier van denken van de mensen die zich ondergeschikt maken aan het verstand, dat zelf de grenzen voor al het aardse heeft getrokken, omdat het niet verder kan reiken met zijn vermogens, die uit het aardse geboren zijn.

Hoe gemakkelijk zou het in dat geval voor de mens zijn om voor kuis door te gaan en zich daarin een naam te verwerven, terwijl hij zich in ijdele zelfverheerlijking koestert. Maar niet één stap komt hij daarmee verder omhoog op de weg naar de lichte tuinen, die als Paradijs het gelukzalige einddoel van een mensengeest zijn.

Het helpt de aardemens niets, wanneer hij het grofstoffelijke lichaam ongerept houdt en zijn geest bevlekt, die dan nooit de drempels kan overschrijden, die van de ene trede naar de andere omhoog leiden.

Kuisheid is anders dan de mensen zich voorstellen, veel meer omvattend, groter, zij verlangt niet tegen de natuur in te gaan; want dat zou een vergrijp zijn tegen de in Gods schepping werkende wetten, hetgeen niet zonder nadelige gevolgen kan blijven.

Kuisheid is het aardse begrip voor reinheid die goddelijk is. Het is voor iedere mensengeest het streven om grofstoffelijk ten uitvoer te brengen, wat als een weerschijn van goddelijke vanzelfsprekendheid diep innerlijk wordt vermoed. Reinheid is goddelijk, kuisheid het nastreven daarvan door de mensengeest, dus een geestelijke afspiegeling die zichtbaar kan en moet worden in het handelen op aarde.

Dat zou voor iedere gerijpte mensengeest als uitgangspunt voldoende moeten zijn om kuisheid te betrachten. Maar op de aarde neigt de mens ertoe om onder druk van allerlei zelfzuchtige wensen zichzelf iets voor te spiegelen, wat in werkelijkheid helemaal niet in hem aanwezig is, alleen maar om zijn wensen te kunnen vervullen.

De zelfzucht neemt de leiding en verdooft het werkelijk reine willen! De mens zal dit tegenover zichzelf nooit toegeven, maar laat zich daarbij rustig gaan. Wanneer hij zichzelf in het geheel niets anders meer weet wijs te maken, noemt hij het dikwijls zeer ondubbelzinnige streven naar vervulling van aanvechtbare zelfzuchtige wensen een beschikking van het lot, waaraan men zich moet onderwerpen.

Daarom heeft hij als richtsnoer en als houvast nog andere aanwijzingen nodig, die hem laten beleven en inzien wat kuisheid in werkelijkheid is, hoe deze in Gods Wil is gelegen, die op aarde geen scheiding van de natuur bedoelt.

In het Goddelijke is de Reinheid nauw verbonden met de Liefde! Daarom mag de mens ook op aarde niet proberen deze te scheiden, wil hieruit zegen voor hem voortvloeien.

Maar ook liefde is op aarde slechts een kwalijke karikatuur van datgene, wat zij werkelijk is. Daarom kan zij zich zonder voorafgaande verandering niet verenigen met het werkelijke begrip reinheid.

Ik geef hierbij aan al diegenen, die ernaar streven zich kuisheid eigen te maken, een raad die het houvast verschaft, dat de mens op aarde nodig heeft om zo te leven als in de wet van de schepping besloten ligt en zoals het daarom ook God welgevallig is:

“Wie steeds bij wat hij doet ook eraan denkt, zijn medemens die hem vertrouwt, geen schade te berokkenen en niets onderneemt wat deze later zou kunnen bezwaren, die zal altijd zo handelen, dat hij geestelijk onbelast blijft en daarom ook werkelijk kuis kan worden genoemd!”

Deze eenvoudige woorden, op de juiste wijze opgevat, kunnen de mens welbeschermd door de hele schepping geleiden en hem omhoog voeren naar de lichte tuinen, zijn eigenlijke vaderland. Deze woorden zijn de sleutel om op de juiste wijze op aarde werkzaam te kunnen zijn, want de echte kuisheid ligt erin besloten.

De Godszoon Jezus drukte precies hetzelfde uit met de woorden:

“Heb uw naaste lief als uzelf!”

U moet zich echter ervoor hoeden, in de oude menselijke fouten te vervallen en aan de betekenis van de woorden weer te sleutelen en deze gedeeltelijk te verbuigen opdat zij uw eigen doelen dienen, uzelf geruststellen wanneer u verkeerd handelt, en uw medemensen in slaap wiegen in onoplettendheid of zelfs helpen hen te misleiden.

Neem deze woorden op zoals ze in waarheid opgenomen moeten worden, niet zoals ze u goed uitkomen en passen bij uw eigen willen. Dan zijn ze voor u als het scherpste zwaard in uw hand, waarmee u al het duister kunt verslaan, als u maar wilt. Laat ze op de juiste wijze in u tot leven komen, om als jubelende overwinnaars, van dank vervuld, het leven op aarde tegemoet te treden!