In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap

De drie delen van het werk In het Licht der Waarheid bevatten samen 168 voordrachten die inhoudelijk op elkaar aansluiten en een totaalbeeld van de gehele schepping geven.

De voordrachten die in dit boek zijn gebundeld, ontstonden tussen 1923 en 1938. Zij hebben tot op heden niets aan zeggingskracht verloren. Zij geven, uitgaande van natuurlijke wetmatigheden, een veelomvattende uitleg over de wereld, die de lezer inzicht geeft in de verborgen samenhangen in het leven en daarmee waardevolle levenshulp biedt.

Het werk In het Licht der Waarheid werd wereldwijd vooral bekend, omdat het logische antwoorden geeft op de grote vragen van de mensheid, zoals de zin van het leven, gerechtigheid in het lot en over het leven na de dood. Het werd tot dusver in 22 talen vertaald en is in meer dan 90 landen verkrijgbaar.

Doel van de auteur was, de lezer dichter bij het ware leven te brengen, hem waardevolle impulsen voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid te bieden en hem te leiden op een weg naar inzicht, tot en met het besef van God. De voordrachten die in het werk In het Licht der Waarheid zijn verzameld, kunnen daarbij als ‘fakkel en staf’ dienen, onafhankelijk van de religieuze gezindheid of confessionele binding van een mens. Abd-ru-shin wilde geen nieuwe religie stichten, noch een sekte of geloofsgemeenschap.

De uiteenzettingen in het werk In het Licht der Waarheid zijn gebaseerd op eenvoudige, begrijpelijke natuurwetten, die in de wereld om ons heen net zo werken als in het innerlijke zielenleven. Zij spreken de mensen aan op voor hen typische ervaringen, tonen hun sterkten en zwakten en wijzen op verborgen tekortkomingen – maar ook op de vele gelegenheden, die het dagelijks leven biedt voor geestelijke vooruitgang. De lezer heeft daarmee de mogelijkheid, de inhoud van de voordrachten in zijn eigen leven terug te vinden en ze als waar te erkennen. Zo kunnen geestelijke, diep aangevoelde belevenissen verbonden worden met objectieve en logische conclusies, die leiden tot een omvattend, holistisch wereldbeeld, waarin er geen scheiding bestaat tussen een natuurwetenschappelijk en religieus zoeken naar de waarheid.

Het werk In het Licht der Waarheid draagt de zeker niet alledaagse ondertitel “Graalsboodschap”. Het begrip ‘Graal’ wordt tegenwoordig meestal verbonden met beelden van intens verlangen en van visioenen, zoals die in mythen, sagen en vooral ook in kunstwerken zijn overgeleverd. Abd-ru-shin legt uit, dat deze overleveringen op een werkelijk gegeven berusten, dat voor het bestaan en de instandhouding van de gehele schepping van wezenlijk belang is. Tegelijkertijd wijst het begrip ‘boodschap’ op de bijzondere, hoge oorsprong, van waaruit het in de voordrachten doorgegeven weten afkomstig is.

Daarbij is de weg, die het werk In het Licht der Waarheid aangeeft, door en door eenvoudig en natuurlijk. Hij heeft niets te maken met mystiek of esoterische afstandelijkheid, maar stelt wel bijzonder hoge eisen, vergelijkbaar met de oorspronkelijke leer van Jezus. Want niet alleen moet het zelfstandige, zakelijke denken, vrij van vooroordelen, aangemoedigd worden, maar vooral het ‘vaste willen tot het goede’. Dit werken aan zichzelf en in dienst van zijn naaste kan de mens naar geestelijke rijpheid leiden.

Hieronder enkele van de vele belangrijke onderwerpen, waarover het werk In het Licht der Waarheid gedetailleerd opheldering geeft:

• Verantwoordelijkheid, lot en karma
• Dood en verscheidene levens op aarde, reïncarnatie
• Zondeval en erfzonde
• Algeheel overzicht van de gebieden aan deze en aan gene zijde
• Genade en liefde van de Schepper
• Lichaam, ziel en geest
• Godszoon en Mensenzoon